Všeobecné podmienky

PRAVIDLÁ A PODMIENKY PRIJATIA

1. Prijatie

1.1 Dokumenty potrebné k prijatiu:

 • prihláška
 • dotazník
 • kópia kartičky poistenca
 • potvrdenie od pediatra
 • podpísaná zmluva
 • GDPR

1.2.Pri prihlasovaní dieťaťa do Detského centra /ďalej len DC/ zákonný zástupca dieťaťa /ďalej len z.z / vyplní prihlášku, na základe ktorej bude dieťa zaradené do evidencie DC. V prípade prijatia dieťaťa bude z.z. o tom informovaný a uhradí rezervačný poplatok vo výške 200€.

1.3. Po potvrdení prijatia dieťaťa z.z. vyplní dotazník, priloží kópiu kartičky poistenca dieťaťa a potvrdenie od pediatra o spôsobilosti dieťaťa na pobyt v detskom kolektíve a následne podpíše zmluvu.

2. Poplatky

2.1. Mesačný poplatok za celodennú starostlivosť je podľa platného cenníka, v tom je zahrnuté :

 • pomôcky a spotrebný materiál na tvorivé činnosti
 • uteráky, posteľné obliečky, podbradník, vlhké utierky2.2. Poplatok za stravu.
 • stravná jednotka : 3,50,- EUR / deň
 • stravná jednotka sa skladá : desiata, obed, olovrant, čerstvé ovocie, pitný režim2.3. Mesačný poplatok za starostlivosť z.z. uhradí do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca na bankový účet DRC Chobotnička.

  2.4. Mesačný poplatok za stravu z.z. uhradí do 7. dňa nasledujúceho mesiaca na bankový účet Detského rekreačného centra Chobotnička v počte dní, počas ktorých bola strava dieťaťu dodaná na bankový účet DRC Chobotnička.

3. Absencia

3.1. Pri absencii dieťaťa je nevyhnutné odhlásiť stravu do 8:00 hod. daného dňa telefonicky na čísle +421 948 029 020.

3.2. Nástup dieťaťa do Detského rekreačného centra Chobotnička po absencii je kvôli strave nevyhnutné nahlásiť najneskôr do 8:00 hod daného dňa telefonicky na čísle +421 948 029 020.

3.3. Pri príchode dieťaťa do Detského rekreačného centra Chobotnička po chorobe vyžadujeme lekárske potvrdenie o ukončení ochorenia a možnom zaradení do kolektívu.

Po rannom filtri si vyhradzujeme dieťa s podozrením na chorobu poslať domov.

4. Prevádzka Detského rekreačného centra Chobotnička

Starostlivosť je poskytovaná celoročne v pracovných dňoch od 7:00 hod do 17:00 hod, s výnimkou Vianočných sviatkov, Veľkonočných sviatkov a letných prázdnin, kedy je rodič informovaný v primeranom predstihu o zatvorení Detského rekreačného centra Chobotnička.

5. Denný príchod a odchod

 • príchod dieťaťa vzhľadom na začiatok dennej aktivity je do 9:00 hod
 • odchod dieťaťa je z Detského rekreačného centra Chobotnička do17:00 hod (preto je vhodné pre dieťa prísť v dostatočnom predstihu do 16:45 hod ), za každú začatú hodinu po 17:00 hod je účtovaný poplatok vo výške 10 EUR až do vyzdvihnutia dieťaťa.

6. Odhlásenie dieťaťa z Detského rekreačného centra Chobotnička

V prípade odhlásenia dieťaťa z Detského rekreačného centra Chobotnička túto skutočnosť z.z. oznámi vedeniu Detského rekreačného centra Chobotnička písomne. Výpovedná lehota je 3 mesiace a uplynie posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo odhlásenie doručené vedeniu Detského rekreačného centra Chobotnička.