Prečo a aké údaje zbierame – GDPR

Vážení rodičia,
keďže nám záleží na našej spolupráci, chceli sme Vás uistiť, že s Vašimi osobnými údajmi ako aj s osobnými údajmi Vašich detí narábame s maximálnym rešpektom, a že sú u nás v bezpečí. Aby sme ich však chránili ešte efektívnejšie, implementovali sme nariadenie EÚ GDPR.

Vzhľadom na novú platnú legislatívu by sme Vás radi informovali, za akým účelom a za akých podmienok zhromažďujeme Vaše osobné údaje a osobné údaje Vašich detí a aké práva máte v súvislosti s ich spracúvaním.

GDPR
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a zákon NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) nadobudnú účinnosť 25. mája 2018.

PREVÁDZKOVATEĽ A KONTAKTNÉ ÚDAJE
Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je Detské centrum Chobotnička, Mokráň Záhon II 18538 Bratislava 821 04 (ďalej len detské centrum”).

Prevádzkovateľa môžete kontaktovať e-mailom na adrese info@dc-chobotnicka.sk
Pre ďalšie informácie ako nás kontaktovať, navštívte stránku http://www.dc-chobotnicka.sk

Prečo a AKÉ ÚDAJE ZBIERAME
Vaše údaje zbierame a spracúvame v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Spracúvame len také udaje, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie riadneho poskytovania našich služieb, doržiavanie našich zmluvných a zákonných povinností, oprávnených záujmov detského centra a tretích strán. Spracúvame tiež údaje, na spracúvanie ktorých ste nám dali súhlas.

Sú to najmä údaje o Vašich deťoch, o Vás ako zákonných zastupcoch detí, členoch rodiny, prípadne oprávnených osobách (napr. vyzdvihnutie dieťaťa z detského centra):

 • Identifikačné údaje – osobné údaje slúžiace k identifikácii dieťaťa (meno a priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, podpis zákonného zástupcu);
 • Kontaktné údaje – osobné údaje umožňujúce kontakt s Vami, hlavne uvedená kontaktná adresa, číslo telefónu, e-mailová adresa a pod.;
 • Vzdelávacie údaje – údaje o priebehu vzdelávania, činnosti dieťaťa, jeho tvorbe, výsledkoch a pod.; údaje na základe ktorých vieme vyhodnotiť naše výsledky a informovať Vás o nich,
 • Komunikačné údaje – údaje o komunikácii medzi Vami a detským centrom, napr. e-mailové správy, SMS, listy a pod.;
 • Profilové údaje – medzi profilové údaje patria napríklad základné fyzické charakteristiky (vek, výška, váha), sociálno-demografické charakteristiky (rodinný stav, počet detí), ale i behaviorálne, vedomostné, psycho-sociálne charakteristiky dieťaťa; tieto udáje nám umožnujú prispôsobiť sa individuálnym potrebám detí,
 • Údaje o zdravotnom stave – údaje o očkovaní, zdravotných obmedzeniach, akútnych a chronických chorobách, alergiách, úrazoch, psychologických diagnózach; tieto udáje nám umožnujú prispôsobiť sa individuálnym potrebám detí, týkajúcich sa napr. aj stravovania,
 • Fotografie – fotografie detí, rodičov, prípaden iných osôb z aktivít a činností detského centra na webových stránkach, nástenke detského centra, sociálnych sieťach; fotografie zverejňujeme na základe Vášho súhlasu za účelom prezentácie detského centra verejnosti; fotografie sú väčšinou hromadné a nie sú označené identifikačnými údajmi vyfotených osôb.

Z akých zdrojov získavame Vaše údaje?
Osobné údaje, ktoré spracúvame, sú poskytované hlavne Vami ako zákonnými zástupcami detí najmä v procese prijímania detí do detského centra ale aj v priebehu navštevovania detského centra Vašimi deťmi. Ďalším zdrojom sú aj naše vlastné pozorovnia detí zamestnancami detského centra. Niektoré údaje môžeme získať od zdravotníckych zariadení a pedagogicko-psychologických poradní.

Ste povinný poskytnúť nám Vaše osobné údaje?
Väčšinu údajov ste povinní nám poskytnúť. Ide najmä o údaje, ktoré od Vás vyžadujeme v procese prijímania detí do nášho detského centra. Bez týchto údajov by sme nevedeli zabezpečiť plnenie našich zmluvných a zákonných povinností (ochrana zdravia detí, vedenie dokumentácie a evidencie, dosahovanie cieľov výchovy a predškolského vzdelávania a pod.). Údaje, ktoré k plneniu našich povinností a oprávnených záujmov nepotrebujeme, nespracúvame.

PRÁVNE ZÁKLADY
V súlade s požiadavkami právnych predpisov na ochranu osobných údajov (článok 6 ods. 1 Nariadenia; § 13 ods. 1 Zákona) Vás musíme informovať o právnych základoch spracúvania vašich osobných údajov, ktorými sú:

 • plnenie našich zmluvných povinností,
 • plnenie našich zákonných povinností,
 • náš oprávnený záujem,
 • Váš súhlas.

BEZPEČNOSŤ, SPRÍSTUPŇOVANIE VAŠICH ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM
Ochranu Vašich údajov berieme vážne a zaviedli sme primerané organizačné a technické opatrenia, aby sme zabezpečili informácie, ktoré v súvislosti s poskytovaním našich služieb zhromažďujeme. V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili pred ich úmyselným alebo náhodným vymazaním, náhodnou stratou, zmenou, nezákonným prezradením, zneužitím alebo sprístupnením.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom, ktorým sme Vaše osobné údaje oprávnení poskytnúť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpisov alebo vášho súhlasu. Môžu to byť:

 • zamestnanci detského centra,
 • osoby spolupracujúce s detským centrom (organizácia výletov, kurzov krúžkov, zábavných a vzdelávacích akcii pre deti a pod.),
 • tretie osoby ako účtovníci, audítori, daňový poradcovia, právny poradcovia a pod.,
 • štátne orgány a orgány verejnej správy, ktorým môžu byť za špecifických podmienok a v súlade s platnou legislatívou poskytnuté osobné údaje.

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA VO VZŤAHU K OSOBNÝM ÚDAJOM
V zmysle Nariadenia a Zákona Vy a Vaše deti máte právo:

 • na prístup k osobným údajom od prevádzkovateľa,
 • žiadať opravu alebo aktualizáciu osobných údajov,
 • na výmaz osobných údajov („právo na zabudnutie“),
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • kedykoľvek odvolať svoj súhlas,
 • na prenosnosť údajov,
 • namietať spracúvanie osobných údajov,
 • podať návrh/sťažnosť na začatie konania pred Úradom na ochranu
 • osobných údajov SR

Získať viac informácii, prípadne uplatniť Vaše práva môžete zaslaním e-mailovej správy na info@dc-chobotnicka.sk alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu detského centra.

Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, než to bude potrebné na účel, na ktorý sme ich získali, tak ako je uvedené v sekcii „Prečo a aké údaje zbierame“. Vaše osobné údaje uchovávame, vyraďujeme a likvidujeme v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.