Pravidelné aktivity v centre

Hudobný krúžok TRALALA

  • tlieskanie do rytmu
  • rozpoznávanie a hranie na hudobných nástrojoch
  • spievanie a počúvanie pesničiek

Výtvarný krúžok FARBIČKY, ČARBIČKY

  • precvičovanie a rozvíjanie jemnej motoriky, výtvarných zručností, fantázie a
  • zmyslového vnímania

Pohybový krúžok ŽABKY

  • zdokonaľovanie si správneho držania tela a koordinácia pohybov
  • osvojovanie si pohybových zručností (beh, skok, chôdza)

Tvorivé dielne ŠIKOVNÍČEK

  • rozvíjanie grafomotorických a technických zručností (modelovanie z plastelíny, strihanie, lepenie)

Dramatický krúžok DIVADELNÍČEK

  • rôzne úlohy, postavy a zvieratká si spolu zahráme v rolových hrách

Počúvanie rozprávok ROZPRÁVKOVO

  • čítaním a pozeraním knižiek sa vytvára u detí pozitívny vzťah ku knihám